Lider w produkcji
podeszew obuwniczych TR PU TPU

Dotacje Unijne

 

MSU S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ECO podeszwa – innowacyjny sposób produkcji podeszew obuwniczych w oparciu o recykling odpadów poliuretanowych PUR”

Celem projektu jest opracowanie gotowej do wdrożenia przemysłowego innowacyjnej technologii produkcji nowych na rynku ekologicznych podeszew – ECO podeszew PU, które spełniałaby najwyższe branżowe normy jakościowo-techniczne.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 189 468,55 zł

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIR z dnia: 12.01.2017r.

 

na dostawę aparatury badawczej w postaci nalewarki karuzelowej typu „banan” na potrzeby badań nad innowacyjnymi podeszwami obuwniczymi

 

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "ECO podeszwa – innowacyjny sposób produkcji podeszew obuwniczych w oparciu o recykling odpadów poliuretanowych PUR" w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POIR z dnia: 12.01.2017r.

 

na dostawę aparatury badawczej w postaci frezarki narzędziowej na potrzeby badań nad innowacyjnymi podeszwami obuwniczymi

 

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "ECO podeszwa – innowacyjny sposób produkcji podeszew obuwniczych w oparciu o recykling odpadów poliuretanowych PUR" w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 


MSU S.A. informuje, iż zrealizowała Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska.

 

Tytuł projektu:

„Wdrożenie systemu wentylacji z odzyskiem surowca oraz systemu chłodzenia form wtryskowych z odzyskiem ciepła celem poprawy wpływu procesu produkcyjnego na stan środowiska przez MSU S.A.”

 

Nakłady całkowite: 862 025,16 zł

Kwota przyznanej dotacji: 353 289,00 zł


Firma MSU S.A.

 

zrealizowała projekt nr RPKP.05.02.02-04-012/14, pod nazwą:

 

„Rozwój firmy MSU S.A. poprzez wdrożenie proekologicznej, innowacyjnej technologii wytwarzania i zdobienia podeszew wraz z systemem zarządzania produkcją”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

 

Informacje o projekcie:

Realizowany projekt dotyczył wdrożenia przez firmę MSU S.A. do dotychczasowego procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa specjalistycznych urządzeń, służących wprowadzeniu nowego rodzaju podeszew i modyfikacji obecnego asortymentu, celem zdobycia przewagi konkurencyjnej.

 

Dane finansowe

Całkowita wartość inwestycji:                                                         4 679 964,84 zł              

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:                                   2 311 791,24 zł

Budżet Państwa:                                                                             407 963,16 zł

Wkład własny:                                                                                1 813 169,60 zł

 

Termin realizacji inwestycji: kwiecień 2014r. – czerwiec 2015r.