Lider w produkcji
podeszew obuwniczych TR PU TPU

Zapytania Ofertowe

Richiesta di Offerta (IT)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIR z dnia: 12.01.2018r.

 

na dostawę aparatury badawczej w postaci nalewarki karuzelowej typu „banan” na potrzeby badań nad innowacyjnymi podeszwami obuwniczymi

 

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "ECO podeszwa – innowacyjny sposób produkcji podeszew obuwniczych w oparciu o recykling odpadów poliuretanowych PUR" w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

zapytanie_ofertowe_nalewarta_typu_banan.pdf

zalacznik_nr_1_do_01_poir.doc

zalacznik_nr_2.doc

zalacznik_nr_3.doc


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POIR z dnia: 12.01.2018r.

 

na dostawę aparatury badawczej w postaci frezarki narzędziowej na potrzeby badań nad innowacyjnymi podeszwami obuwniczymi

 

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "ECO podeszwa – innowacyjny sposób produkcji podeszew obuwniczych w oparciu o recykling odpadów poliuretanowych PUR" w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

zapytanie_ofertowe_frezarka.pdf

zalacznik_nr_1_do_02_poir.doc

zalacznik_nr_2.doc

zalacznik_nr_3.doc